Jesteś tutaj

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa)
W dniu 10.08.2011r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Nowy Targ na dofinansowanie projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej (obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa)”.

Wartość całkowita inwestycji: - 16 736 005,18 PLN,
Dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego: - 8 000 000,00 PLN;

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz I etapu kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości: Lasek, Trute, Klikuszowa.
W ramach realizacji projektu zakłada się osiągnięcie następujących celów szczegółowych.
1. Poprawa funkcjonowania systemu oczyszczania ścieków na terenie Gminy Nowy Targ,
2. Poprawa warunków sanitarnych obszaru wsparcia oraz zażegnania niebezpieczeństw nieszczelności zbiorników oraz wycieku ścieków poprzez likwidację przydomowych zbiorników i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
3. Poprawa jakości stanu wód wgłębnych i powierzchniowych, poprzez poprawę jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika,
4. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości infrastruktury technicznej,
5. Rozwój sektora turystycznego w Gminie, poprzez zachowanie jej naturalnych walorów przyrodniczych,
6. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Gminy, poprzez rozwój infrastruktury gminnej.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

W ramach przedmiotowego projektu zostanie wybudowane 32,86 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach; Klikuszowa, Lasek i Trute. Wykonanie sieci z rur PVC o średnicach: 315, 250, 200 i 160 mm. Na kolektorach głównych (średnice od 200 do 315 mm) przewidziano zastosowanie rur typu ciężkiego SN12-SDR 34, natomiast na sięgaczach bocznych rur SN 8. Ponadto zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute – o docelowej przepustowości równej 900 m³/ dobę. Zastosowano reaktor typu SBR (Sequencing Batch Reaktor).

OKRES REALIZACJI:

- Rozpoczęcie realizacji – 2010-03-15
- Zakończenie realizacji – 2013-06-30

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer