Jesteś tutaj

Zakres działania

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretarz Gminy: mgr Beata Szewczyk

tel: 18 2632 219

Wzory dokumentów do pobrania:

Ewidencja Ludności:

Inne:


 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1. w zakresie ewidencji ludności:

1)   prowadzenie dokumentacji ewidencji mieszkańców w bazie ewidencji mieszkańców,

2)   prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców,

3)   prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności,

4)   prowadzenie rejestru wyborców,

5)   prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach meldunkowych,

6)   wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu zameldowań i wymeldowań z urzędu,

7)   wydawanie poświadczeń zamieszkania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski,

8)   współdziałanie z PESEL, TBD, USC, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowej, a także w związku z wystawianiem dokumentu tożsamości,

9)   sporządzanie wykazu osób podlegających rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej,

10) nadawanie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej,

11) załatwianie wszelkich pozostałych spraw obywateli wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

12) wydawanie, wymiana i kasowanie dokumentów stwierdzających tożsamość,

13) prowadzenie archiwum teczek dokumentów tożsamości oraz dokumentacji ewidencyjnej,

14) rozpatrywanie wniosków o udostępnianie danych osobowych.

 

2.w zakresie organizacyjno – administracyjnym:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,
 2. dokonywanie zakupów spożywczych, gospodarczych, materiałów biurowych oraz zamawianie wydawnictw, czasopism, pieczęci,
 3. zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. prowadzenie spraw dptyczących sołectw i sołtysów, zwoływanie i obsługa narad sołtysów, współpraca z sołtysami oraz koordynacja działań,
 5. zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,
 6. prowadzenie rejestru przepisów gminnych,
 7. racjonalane gospodarowanie etatami i funduszem płac,
 8. prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu,
 9. prowadzenie spraw kadrowych pracowników interwencyjnych, stażystów, praktykantów,
 10. prowadzenie rejestrów: delegacji, zwolnień lekarskich, kart urlopowych, decyzji i zarządzeń Wójta, zarządzeń kierownika jednostki, centralnego rejestru umów,
 11. prowadzenie spraw dotyczących kontroli, w tym przechowywanie protokołów kontroli i zaleceń pokontrolnych,
 12. współpraca z ośrodkami zdrowia, mającymi siedzibę na terenie gminy,
 13. prowadeznie rejestru skarg i wniosków,
 14. aktualizacja tablicy ogłoszeń urzędu,
 15. prowadzenie zadań administracyjnych oraz prac kancelaryjno – technicznych związanych z obsługą Rady Gminy i obsługą jednostek pomocniczych,
 16. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, rejestru protokołów sesji,
 17. prowadzenie spraw organizacyjnych Przewodniczącego Rady oraz Rady Gminy,
 18. załatwianie spraw publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym,
 19. nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i listów,
 20. prowadzenie kancelarii, obsługa sekretariatu, dziennika podawczego oraz wszystkich spraw zleconych przez przełożonych z zakresu wydziału,
 21. prowadzenie archiwum zakładowego,
 22. przyjmowanie zawiadomień o zabawach publicznych,
 23. rozpatrywanie wnioskóaa) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie dotyczącym zadań wydziału,
 24. współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania kar organiczenia wolności,
 25. prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
 26. nadzór i kontrola nad działanością programową bibliotek publicznych i ośrodków kultury,
 27. przyjmowanie, analiza i przechowywanie oświadczeń majątkowych,
 28. ewidencja tytułów, odznaczeń i medali nadawanych przez Radę Gminy,
 29. organizacja Złotych Godów.

 

3.Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich przy znakowaniu spraw posługuje się symbolem „SO”.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer