Jesteś tutaj

Budżet Gminy Nowy Targ na rok 2014 przyjęty

 
Rada Gminy Nowy Targ na grudniowej sesji w Zespole Szkół w Łopusznej przyjęła projekt budżetu na rok 2014. Przyjęcie budżetu poprzedzone było pracami poszczególnych komisji Rady. Planowane dochody wynoszą  71 675 898,00 zł, natomiast wydatki sięgają 74 066 660,00 zł . Deficyt wynosi 2  390 762,00 zł. Zgodnie z prognozą zadłużenie Gminy  zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych wyniesie 27,81 % przy dopuszczalnym limicie 60 %, a zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych 4,98 % przy dopuszczalnym 15 %. 
„Budżet na rok 2014 jest budżetem odważnym i  inwestycyjnym, ale też budżetem odpowiedzialnym, nie zadłużającym nadmiernie Gminy. Wydatki na inwestycje planowane są na poziomie 22%. W nowym roku będziemy realizować klika ciekawych i nowatorskich projektów takich jak:
- projekt solarny dzięki, któremu nasi mieszkańcy będą mogli wykorzystywać energię słoneczną do ogrzewania wody użytkowej w swoich domach,
 - program  wsparcia rodzin wielodzietnych „4+Liczna Rodzina”,
- budowa sieci Internetu bezprzewodowego na terenie Gminy w ramach realizacji projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”,
- program wspomagania nauki matematyki w gimnazjach,
- program rozwoju narciarstwa biegowego na terenie gminy.
Ponadto będziemy realizować inne ważne  zadania  takie jak kontynuacja budowy  kanalizacji w zlewni Trute czy kontynuacja budowa ścieżki rowerowej Ludźmierz- Rogoźnik (około 5 km) przy dużym wsparciu środków europejskich. Kończymy prowadzone konsekwentnie od wielu lat unowocześnianie naszej bazy dydaktycznej ( zakończenie budowy szkoły z salą w Ostrowsku i  sali w Nowej Białej oraz rozpoczęcie budowy przyszkolnej sali gimnastycznej w Pyzówce). Prowadzimy budowę boisk sportowych na terenie Gminy (Gronków i Łopuszna) i  inwestujemy w obiekty kultury.” mówi Jan Smarduch Wójt Gminy Nowy Targ.
 
wydatki 2014 wykres.jpg
 
 
Największą pozycję w tegorocznym budżecie stanowi oświata i wychowanie (32 707 505,00 zł)
 
Otrzymana subwencja oświatowa  wynosi  21 926 364 zł. Ze środków własnych Gmina przekazuje na oświatę  8 545 785 zł. W kwocie tej mieści się bieżące funkcjonowanie szkół i gimnazjów na terenie gminy, inwestycje, a także  dotacja na rzecz niepublicznych przedszkoli w wysokości 1 200 000 zł. 
W szkołach i gimnazjach na terenie Gminy Nowy Targ na 30.09.2013 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin jest 240 nauczycieli, zatrudnionych w niepełnym wymiarze jest 123 nauczycieli oraz 90 pracowników administracji i obsługi. W szkołach podstawowych uczy się 1 543  dzieci w 116 oddziałach,  471 dzieci w 27 oddziałach zerowych , 908 dzieci w 37 oddziałach gimnazjum. Ogółem do 181 oddziałów uczęszcza  2922 dzieci  i młodzieży.    
Najważniejsze inwestycje oświatowe to:
- kontynuacja i zakończenie budowy sali gimnastycznej w Nowej Białej (2 000 000 zł),
- kontynuacja i zakończenie budowy szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ostrowsku (1 500 000 zł),
- rozpoczęcie budowy przyszkolnej sali gimnastycznej w Pyzówce (500 000 zł).
 
Ponadto wykonane zostanie boisko sportowe do siatkówki o nawierzchni syntetycznej przy gimnazjum w Krempachach (zabezpieczona kwota to 100 000 zł). Zlecony zostanie również projekt przyszkolnej Sali gimnastycznej w Rogoźniku(50 000 zł).
W ramach wydatków oświatowych wdrażamy przy współpracy z dyrektorami i nauczycielami matematyki przygotowany przez nich program wspomagania nauczania matematyki w naszych gimnazjach. Jego celem jest wyrównanie umiejętności uczniów w zakresie matematyki , a w perspektywie długofalowej podnoszenie ogólnych umiejętności matematycznych. W ramach programu realizowane będą zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów uzdolnionych, monitoring oraz konkursy i turnieje motywujące.
W tym dziale przewidziane są również środki na realizację programu w gimnazjach – pozalekcyjna nauka języka angielskiego   „YOUNGSTER PLUS”( 23 000 zł).
 
Pomoc społeczna  to kolejne zadanie gminy, które realizowane będzie w roku budżetowym 2013. Łączna kwota wydatków w tym zakresie wynosi 10 915 047,00  zł. Na kwotę tą składają się 
m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków, usług opiekuńczych, koszty pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej, koszty pobytu dzieci w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dożywiania uczniów oraz inne zadania w tym zakresie.
 
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5 065 454,00 zł) najpoważniejszym i największym zadaniem jest rozpoczęcie realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania   odnawialnych źródeł energii” (2 329 240,00 zł, w tym środki UE  1 958 180,00  zł , środki własne 371 060,00  zł) polegającemu na montażu instalacji solarnych na 429 domów prywatnych na terenie Gminy.
Kolejne duże zadania to:
- wydatki związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, kampanią i  i    informacyjną i obsługą administracyjną   1 356 500,00  zł 
- kontynuacja budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trute, Morawczyna, Pyzówka ( 1 210 000,00  zł).
- dopłata do oczyszczenia 1 m3 ścieków bytowych w ramach wydatków jednostek    pomocniczych    383 000,00  zł
- przekazanie dotacji do Gminy Szczucin na realizację projektu pn.”Demontaż, transport   i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy”  220 000,00   zł
- utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów  100 000,00  zł 
-  opracowanie  planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nowy Targ  60 000,00 oraz wiele mniejszych zadań.
 
Transport i łączność stanowi kolejny ważny dział budżetu Gminy (5 832 255,21 zł). Największa pozycja w tym dziale stanowią środki przeznaczone na utrzymanie i remont dróg  do dyspozycji jednostek pomocniczych ( 2 208 475,00 zł).   Kolejne zadania to:
- środki przeznaczone  na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych  ( 1 000 000,00 zł),
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Dębno  (800 000,00 zł),  
- budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik  (500 000,00 zł),
- pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego na realizacje zadań (500 000,00 zł), 
- opracowanie koncepcji budowy obwodnicy DW 969 Waksmund- Ostrowsko -Łopuszna  (50 000,00 zł),
- realizacja zadań  z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami    (407 083,21 zł),
 
Ponadto zgodnie z zawartym  porozumieniem  przekazujemy środki  do Urzędu Miasta Nowy Targ    jako dopłatę  do wozokilometrów MZK w wysokości    366 697,00 zł.  który świadczy usługi transportowe – przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ, dopłata do 1wzkm wynosi 1,75 w rozbiciu na poszczególne sołectwa:    
Gronków   26 825,00 zł
Klikuszowa 76 492,00 zł
Lasek 4 336,00 zł
Trute 6 322,00 zł
Ludźmierz 70 430,00 zł
Łopuszna 20 851,00 zł
Morawczyna 7 077,00 zł
Obidowa 37 778,00 zł
Ostrowsko 37 762,00 zł
Pyzówka 9 910,00 zł  
Waksmund 68 914,00 zł
 
Administracja publiczna czyli utrzymanie Urzędu (wynagrodzenia pracowników, środki na bieżące funkcjonowanie, diety i obsługa sołtysów i radnych, inne koszty) oraz rozpoczęcie rozbudowy Urzędu Gminy(1 500 000 zł)  wyniesie łącznie 5 862 095,40  zł. 
 
Gospodarka mieszkaniowa to kolejny duży dział budżetowy (2 191 640,00 zł). Najpoważniejszym zadaniem z tego działu jest modernizacja i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej (850 000,00 zł).  
Ponadto w ramach tego działu realizowane będzie m.in.:
-   budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy tj. Klikuszowa, Krempachy, Lasek, Łopuszna,  Waksmund   (240 000,00zł), 
- budowa chodnika wraz z wykonaniem małej architektury w m.  Ostrowsko  (211 340,00zł), 
 - modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Klikuszowa  (200 000,00 zł),
 - zagospodarowanie placu po rozbiórce starej szkoły w miejscowości Waksmund (100 000,00 zł),                                                               
- regulacja stanu prawnego mienia komunalnego , opłaty notarialne , wskazania granic,  
  sporządzanie operatów podziałowych, operaty wyceny nieruchomości    (150 000,00 zł),
- zakup gruntu  na rzecz mienia komunalnego  (150 000,00 zł).
 
Budowa boiska sportowego w m. Gronków (500 000 zł),  rozpoczęcie budowy boiska sportowego w m. Łopuszna (100 000 zł), dotacje na krzewienie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe (400 000 zł zł) to największe zadania w dziale kultura fizyczna i sport (1 449 700,25  zł).
Ponadto w dziale zabezpieczono środki na:
 -  kontynuację  projektu w ramach Euroregionu TATRY „Śladami olimpijczyków”, który zakłada wyznaczenie i oznakowanie trasy biegowej z Obidowej na Turbacz 50 840,00 zł (projekt ten patronatem objęła Justyna Kowalczyk),
 - bieżące utrzymanie trasy narciarskiej (30 000,00  zł),
- wdrożenie programu narciarstwa biegowego na terenie gminy (50 000,00  zł), 
-  stypendia sportowe dla wybitnie uzdolnionych sportowców z terenu Gminy,
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ludźmierzu (80 000,00  zł). 
 
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wyniesie 876 000,00  zł. Gmina Biblioteka Publiczna z siedzibą w Waksmundzie otrzyma 650 500,00 zł. Gmina przekaże również 40 000,00  zł dotacji na dofinansowanie projektu architektonicznego dotyczącego modernizacji Dworu w Łopusznej.     
 
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową  Rada Gminy przeznaczyła 1 289 000,00   zł (w tym środki na utrzymanie gotowości bojowej OSP  oraz bieżące remonty remiz). W tym dziale zabezpieczono m.in. środki na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa remizy OSP Waksmund (100 000,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku OSP Harklowa (30 000,00 zł).
 
Ponadto w budżecie Gminy  zaplanowano realizację wielu innych  zadań takich jak:
 
- kontynuacja budowy ścieżki rowerowej na terenie Gminy ( Ludźmierz- Rogoźnik) 1 182 093,00 zł, 
- realizacja projektu  „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”  na terenie gminy   1 227 073,00  zł
- przystąpienie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 100 000 zł 
- opracowanie koncepcji strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy w miejscowościach Waksmund, Gronków przy drodze krajowej Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska 20 000,00 zł 
- realizacja programu przyjętego Uchwałą Rady Gminy „4+ liczna rodzina ”      80 000,00  zł
- modernizacja gminnego wodociągu Krempachy, Nowa Biała 100 000 zł,
- organizacja II  Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu ,
- modernizację ośrodków zdrowia Ostrowsko, Ludźmierz 50 000 zł,
- utrzymanie tras rowerowych i szlaków biegowych 100 000,00 zł.
- środki na profilaktykę antyalkoholową i zwalczanie narkomanii na terenie gminy 313 000 zł,
oraz wiele innych mniejszych zadań.
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer