Jesteś tutaj

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Targ tworzy i prowadzi Wójt Gminy Nowy Targ od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Targ jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Nowy Targ na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
Firmę oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
Numer identyfikacji podatkowej (NIP),
Numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie to powinno zawierać także:

- firmę oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji
 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest poniżej.
 
Załączniki:
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz oświadczenie w sprawie działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  zalcznik_1-wniosek

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  zalcznik_nr_2-rejestr.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer