Jesteś tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie wyłożenia do wglądu publicznego zmiany studium dla obszaru “Waksmund 4”

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 11 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz Uchwały Nr XIII/125/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ",

 

Zawiadamiam

 

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21.08.2017r. do 19.09.2017 r. projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ", przyjętego uchwałą Nr IX/74/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października  2015 r. i zmienionego uchwałą Nr XXI/203/2017 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 8 lutego 2017 r. Zmiana studium dotyczy obszaru "Waksmund 4" położonego w miejscowości Waksmund, a jej przedmiotem jest zakres określony w art.10 ust.1, 2 i 2a Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

 

Projekt ww. zmiany studium będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, pok. 110, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 04.09 2017 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Targ o godzinie 1330 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.353 z późn. zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy, w siedzibie Gminy,  oprócz projektu zmiany studium dostępne są następujące dokumenty:

  • prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ;
  • opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 11 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.353 z późn. zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 21 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nowy Targ, na adres Urząd Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zmianami) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

 

 

 

Wójt Gminy Nowy Targ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer