Jesteś tutaj

Nowa sala gimnastyczna i droga, czyli marzenia się spełniają

Tak mówił podczas wtorkowych uroczystości w Rogoźniku sołtys wsi Kazimierz Zubek, dziękując wspólnie z pozostałymi mieszkańcami wsi za nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy szkole i modernizację całej drogi przez wieś.

09 stycznia 2018 r. w atmosferze ciepła, radości i wzruszenia nastąpiło oficjalne i uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz wyremontowana droga gminna nr. K 363521 w Rogoźniku. Był to dzień szczególny. Spełniły się marzenia nie tylko uczniów, ale całego społeczeństwa wsi Rogoźnik.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku. Mszy Św. przewodniczył proboszcz parafii Rogoźnik ks. Andrzej Bukalski. O piękną góralską oprawę muzyczną podczas mszy świętej i w trakcie dalszych uroczystości zatroszczył się zespół góralski „Jawor” z Rogoźnika.
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rogoźniku.
Na wstępie uroczystości wprowadzono poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej i OSP w Rogoźniku , po czym wszyscy obecni odśpiewali hymn narodowy.
Sołtys wsi Rogoźnik Kazimierz Zubek wraz z Panią dyrektor szkoły Moniką Pacygą wspólnie powitali przybyłych gości a mianowicie :
wójta Gminy Nowy Targ p. Jana Smarducha ,proboszcza Parafii Rogoźnik – ks. Andrzeja Bukalskiego , radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Stanisława Barnasia , przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ p. Wiesława Parzygnata , zastępcę wójta Gminy Nowy Targ p. Stanisława Szeligę , wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nowotarskiego p. Józefe Guziak , dyrektora Delegatury Kuratorium oświaty w Nowym Targu p. Bożenę Bryl , dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gminie Nowy Targ p. Jadwigę Batkiewicz , główną Księgową Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gminie Nowy Targ Panią Agnieszke Waksmundzką, radnych i sołtysów z terenu gminy Nowy Targ , byłych sołtysów wsi Rogoźnik : p. Jana Panka i p. Jana Bieniasa , p. Janine Zabawę – byłą radną Gminy Nowy Targ, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem p. Aniele Staszel , dyrektorów Szkół w gminie Nowy Targ , byłą dyrektorów Szkoły Podstawowej w Rogoźniku p .Grażyne Hlawacz – Lisiecką , p. Andrzeja Kaczora przedstawiciela firmy „ San Bud „ Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych z Nowego Targu – podwykonawcy remontu drogi gminnej , inspektorów nadzoru budowy Sali gimnastycznej : p. Karola Palucha i p. Czesława Szopińskiego , inspektora nadzoru remontu drogi gminnej p. Mariusza Murzyniaka, przedstawicieli Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 z Gliwic – projektantów Sali gimnastycznej, członków Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik : p. Marka Sprocha i p. Marka Bukowskiego , poczet sztandarowy OSP Rogoźnik , poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Rogoźniku , viceprezesa Klubu Sportowego „Skałka: Rogoźnik p.Stanisława Bukowskiego , panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku, harcerzy ZHP w Rogoźnik , wszystkich nauczycieli szkoły w Rogoźniku , rodziców , uczniów i uczestniczących mieszkańców Rogoźnika.
Oficjalnego otwarcia sali sportowej, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali : wójt gminy Nowy Targ P. Jan Smarduch, wice wójt gminy Nowy Targ p. Stanisław Szeliga , przewodniczący Rady Gminy Nowy Tar p. Wiesław Parzygnat , radny Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Stanisława Barnaś , dyrektor Delegatury Kuratorium oświaty w Nowym Targu p. Bożena Bryl , była dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku p .Grażyna Hlawacz – Lisiecka , dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźnik p. Monika Pacyga , przedstawiciel Przedsiębiorstwa Projektowania BIPROMAG-1 z Gliwic – projektanta sali gimnastycznej , sołtys Rogoźnika p. Kazimierz Zubek i radny gminy Nowy Targ p. Adam Hajnos.
Następnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie do użytku nowo wyremontowanej drogi gminnej przez wieś. Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali na drodze obok szkoły : wójt gminy Nowy Targ P. Jan Smarduch, wicewójt gminy Nowy Targ p. Stanisław Szeliga , przewodniczący Rady Gminy Nowy Tar p. Wiesław Parzygnat , radny Sejmiku Województwa Małopolskiego p. Stanisława Barnaś , sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek , członkowie Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik p. Marek Bukowski i p. Marek Sproch oraz inspektor nadzoru p. Mariusz Murzyniak.
Sala oraz wyremontowana droga została poświęcona przez proboszcza parafii Rogoźnik ks. Andrzeja Bukalskiego a pani dyrektor szkoły Monika Pacyga powiesiła na ścianie sali gimnastycznej symboliczny krzyż.
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przypomniała krótką historię budowy sali gimnastycznej.

„ Przetarg na budowę Sali gimnastycznej ogłoszony został przez Urząd Gminy Nowy Targ dnia 02 marca 2016 r. Został wyłoniony wykonawca : Zakład Remontowo - Budowlany Pana Mariana Sikory z Nowego Targu.
Natychmiast przystąpiono do prac budowlanych które trwały do końca października 2017 r.
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem o wymiarach 20,70 m. x 30,69 usytuowana jest na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły i połączona przewiązką długości 12,0 mb z istniejącym budynkiem szkoły. Budynek sali gimnastycznej jest niezależną bryłą w której sytuuje się na parterze arenę sali z widownią rozkładaną dla 50 osób. Po zachodniej stronie budynku sali znajduje się zaplecze sanitarne jako odrębna , parterowa dobudówka.
Od strony południowej sali sytuuje się piętrowe zaplecze stanowiące przedłużenie bryły sali.
Na arenie sali lokalizuje się: boisko do siatkówki, boisko do mini koszykówki i boisko do mini piłki ręcznej.
Podstawowe dane techniczne nowego obiektu:
– kubatura obiektu: 4 985,0 m 3
– Powierzchnia użytkowa - 682,7 m 2
w tym powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej 470,3 m 2
Sala gimnastyczna jest nowoczesnym obiektem, spełniającym wszelkie standardy bezpieczeństwa. Nowa sala gimnastyczna będzie służyć społeczności szkolnej przez następne pokolenia, rozwijając kulturę fizyczną oraz stworzy dzieciom szansę rozwijania talentów sportowych.
W budynku oprócz sali sportowej znajdują się umywalnie, szatnie, pomieszczenia zaplecza technicznego. Pomieszczenia budynku zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. „

Pani dyrektor zapewniła również , że z wybudowanej sali gimnastycznej będzie korzystała również pozostała młodsza i starsza społeczność Rogoźnika.
Oddanie do użytku sali gimnastycznej otwiera nowy etap w dziejach Szkoły Podstawowej w Rogoźniku.
Podczas tej uroczystości oddano również do użytku pięknie wyremontowaną i zmodernizowaną drogę gminną która przebiega przez cały Rogoźnik. Przedmiotowa droga w ostatnim okresie czasu była w bardzo złym stanie technicznym i wymagała bardzo pilnego remontu.
W swoim wystąpieniu sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek powiedział :

„Dzięki staraniom naszych władz samorządowych gmina Nowy Targ w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla województwa małopolskiego otrzymała dofinansowanie na przebudowę i modernizację tej drogi .
Wniosek wójta gminy Nowy Targ dotyczący przebudowy drogi gminnej nr. K363521 tzw. „Przez Wieś „ w miejscowości Rogoźnik został sklasyfikowany na 1 miejscu wśród 48 wniosków złożonych przez samorządy gminne z województwa małopolskiego. Był to wielki sukces Gminy Nowy Targ i Rogoźnika !
Uzyskana dotacja i środki własne gminy Nowy Targ pozwoliły na przeprowadzenie w 2017 roku przebudowę całego odcinka drogi gminnej „Przez Wieś” o łącznej długości 2,77 km. W ramach wykonanych robót wybudowano przy drodze przez całą wieś chodnik dla pieszych szer. 2.28 m. , przebudowano skrzyżowania , wykonano dwie zatoki przystankowe , wyremontowano nawierzchnię asfaltową , przebudowano przepusty drogowe , rowy przydrożne, wyloty kanalizacji deszczowej , zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz wykonano dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego.
Łączny koszt obu inwestycji to 5 917 610 zł.
Wybudowanie sali gimnastycznej kosztowało 2 028 225,84 zł.
Natomiast modernizacja drogi gminnej przez wieś to kwota rzędu 3 889 384,31 zł. z czego dotacja Pana Wojewody Małopolskiego wyniosła 1 790 380 zł.”

W swoim przemówieniu sołtys powiedział również ,że :

„ Dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Rogoźnika wreszcie doczekali się tego wspaniałego obiektu sportowego jaką jest sala sportowa przy Szkole Podstawowej jak również odremontowanego odcinka drogi głównej przez naszą wieś . Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że dzisiejszy dzień jest szczególnym świętem nas wszystkich. Ja zaś czuję wielką radość i ogromną satysfakcję. Spełniły się marzenia kilku pokoleń uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rogoźniku . Odkąd pamiętam, w Rogoźniku mówiono o tym, że szkoła powinna mieć salę gimnastyczną. Jestem dzisiaj bardzo dumny i bardzo się cieszę, że nadszedł ten długo oczekiwany moment , że sala gimnastyczna stała się faktem.
Dzięki wykonanej inwestycji drogowej bezpieczeństwo mieszkańców Rogoźnika oraz estetyka naszej miejscowości uległa znacznej poprawie.
Udało się w ostatnich latach zrealizować wiele dużych inwestycji w naszej miejscowości. Muszę się jednak przyznać, że powstanie tej właśnie sali gimnastycznej i odremontowanie drogi przez wieś jest jednym z najbardziej radosnych momentów w mojej, niekrótkiej już pracy samorządowej.
Oddawana dziś do użytku droga jest największym i najdroższym zadaniem, jakie przyszło nam realizować w ostatnim okresie czasu w naszej miejscowości.
Realizacja tych dwóch zadań była ogromnym obciążeniem dla gminy Nowy Targ.”

Ta uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim osobom , którzy służyli pomocą , dobrą radą , wsparciem finansowym i doradztwem w trakcie realizacji tych dwu dużych inwestycji.
W imieniu całej społeczności Rogoźnika podziękowań dokonali wspólnie razem p. Kazimierz Zubek – sołtys Rogoźnika i p. Monika Pacyga – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Rogoźniku.

„ Na początek słowa podziękowania kierujemy do wójta Gminy Nowy Targ Pana Jana Smarducha. To dzięki staraniom pana wójta zrealizowane zostały te dwie wielkie inwestycje które dzisiaj uroczyście oddajemy do użytku.
Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy na ręce zastępcy wójta Gminy Nowy Targ Pana Stanisława Szeligi. To on był najbardziej obciążony prowadzeniem tych inwestycji. Jego najczęściej widzieliśmy na jednej czy drugiej budowie. Powiem tak, był wszędzie, rozmawiał, uspokajał, łagodził napięcia, tworzył dobrą atmosferę współpracy. Nie jest sztuką wywołać konflikt, sztuką jest wykonać inwestycję dobrze i w zgodzie, zważywszy, że inwestycja ta naruszała wiele indywidualnych interesów.
Szczególne słowa podziękowań kierujemy w stronę Małopolskiego Urzędu Województwa Małopolskiego za pomoc finansową . Prosimy przyjąć wyrazy podziękowania za decyzję przyznającą gminie Nowy Targ dotacje w wysokości 1 790 380 zł. na modernizacje drogi gminnej nr. K 363521 w Rogoźniku w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dla województwa małopolskiego .
Dziękujemy wszystkim radnym Gminy Nowy Targ za akceptację odważnej konstrukcji projektów budżetu. Dziękujemy Wam za przekazanie tak dużych środków finansowych na ten cel.
Słowa podziękowania kierujemy do Pani Skarbnik Józefy Bryniarskiej , pracowników Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych gminy za pomoc i fachowe doradztwo w realizacji tych inwestycji .
Dziękujemy serdecznie Zakładowi Remontowo – Budowlanemu Pana Mariana Sikory z Nowego Targu za wybudowanie sali gimnastycznej.
Bardzo serdecznie dziękujemy Konsorcjum firm : Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. i Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A w Nowym za wykonanie przebudowy drogi gminnej.
Zmodernizowana droga to zasługa również współpracujących firm a mianowicie : Firmy „ SAN BUD ” Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych Pana Kaczora i Wszołka z Nowego Targu oraz Firmy „EKA „ Pana Edwarda Krzysika z Maniów. Bardzo serdeczne dziękuję tym firmom za pomoc przy modernizacji drogi.
Dziękujemy Przedsiębiorstwu Projektowania „ BIPROMAG” z Gliwic za za wykonie projektu sali gimnastycznej oraz Firmie Usługowa Handlowej „RENOWA” Pana Krzysztofa Waniczka z Kluszkowiec za wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr. K 363521 w Rogoźniku.
Dziękujemy im również za wszelką fachową pomoc podczas realizacji obydwu inwestycji.
Dziękujemy inspektorom nadzoru budowy sali gimnastycznej : Panu Karolowi Paluchowi , Pani Rozalii Kowalskiej oraz Panu Czesławowi Szopińskiemu.
Bardzo serdecznie dziękujemy inspektorowi nadzoru przebudowy drogi Panu Mariuszowi Murzyniakowi.
Te osoby należycie dbały , aby obie te inwestycje zostały wykonane z należytą poprawnością i starannością.
Dziękujemy czcigodnemu Ks. Andrzejowi Bukalskiemu – proboszczowi Parafii Rogoźnik za odprawioną Msze Świętą , słowa modlitwy i poświęcenie naszych nowych obiektów.
Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby dzisiaj podziękować, więc serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którym te podziękowania się należą .! …” Zakończyli sołtys i P.dyrektor.

Na zakończenie p. dyrektor szkoły serdecznie podziękowała również sołtysowi Rogoźnika p. Kazimierzowi Zubkowi , członkom Rady Sołeckiej wsi Rogoźnik i radnemu Adamowi Hajnosowi za wielkie zaangażowanie i pomoc podczas realizacji tych przedsięwzięć.
Natomiast sołtys Zubek bardzo serdecznie podziękował byłej dyrektor Szkoły Podstawowej P. Grażynie Hlawacz – Lisieckiej i obecnej Pani Dyrektor Monice Pacyga za swoje zaangażowanie przy budowie sali gimnastycznej. Podziękował również wszystkim mieszkańcom Rogoźnika za znoszenie niedogodności związanych z przebudową drogi gminnej.
Dopełnieniem podziękowań było wręczenie przez pana sołtysa i panią dyrektor szkoły pięknych dyplomów z podziękowaniami dla : wojewody małopolskiego p. Piotra Ćwika , wójta gminy Nowy Targ p. Jana Smarducha , vice wójta gminy Nowy Targ p. Stanisława Szeligi , przewodniczącego Rady Gminy Nowy Targ p. Wiesława Parzygnata , radnego gminy Nowy Targ p. Adama Hajnosa , byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogoźniku p. Grażyny Hlawacz – Lisieckiej , projektantów , inspektorów nadzoru i wykonawców budowy sali gimnastycznej i drogi gminnej. Dyplom z podziękowaniem otrzymała również p. dyrektor szkoły Monika Pacyga oraz sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek.

Następnie w swoich przemówieniach wójt gminy Nowy Targ p. Jan Smarduch , przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ p. Wiesław Parzygnat , dyrektor Delegatury Kuratorium oświaty w Nowym Targu p. Bożena Bryl oraz p. Stanisław Barnaś radny Sejmiku Województwa Małopolskiego gratulowali tak pięknego i nowoczesnego obiektu oraz życzyli wielu sukcesów sportowych i rozwijania talentów. Nie kryli radości z realizacji inwestycji drogowej , podkreślając jej znaczenie dla rozwoju młodzieży i wszystkich mieszkańców Rogoźnika.
W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się bardzo atrakcyjnemu programowi sportowo- artystycznemu przygotowanemu przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rogoźniku. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne, a także sportowe. W skomplikowanych układach choreograficznych dowiedli, że wytrwałością i systematyczną pracą mogą osiągnąć zamierzone cele.
Po występie młodzieży szkolnej nastąpiła prezentacja multimedialna którą prezentował radny gminy Nowy Targ p. Adam Hajnos. W prezentacji przedstawił krótko historie Rogoźnika i jego urocze miejsca oraz ostatnio przeprowadzone inwestycje w Rogoźniku.
Uroczystość zakończono wspólnym obiadem i poczęstunkiem zaproszonych gości.
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Była ona efektem współpracy dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów i władz lokalnych wsi Rogoźnik i gminy Nowy Targ.

tekst: Kazimierz Zubek

zdjęcia: Edyta Kula

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer