Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. systemów informatycznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Nowy Targ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

podinspektor ds. systemów informatycznych 

miejsce pracy:   Urząd Gminy Nowy Targ

                                  ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

               teren Gminy Nowy Targ

 

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe I stopnia,

6. umiejętności zawodowe: programowanie w sieci Internet, projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi LAN, znajomość podstaw baz SQL, diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

7. znajomość rodziny systemów operacyjnych Windows w stopniu zaawansowanym

8. znajomość języka angielskiego

9. prawo jazdy kat. B.

10. znajomość przepisów ustaw: o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,

11. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1. preferowany kierunek studiów informatyczny,

2. staż pracy co najmniej 2 lata rok na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,

3. umiejętność diagnozowania oraz usuwania błędów aplikacji środowiska Windows,

4. umiejętność diagnozowania oraz usuwania awarii drukarek,

5. umiejętność obsługi platformy e-PUAP,

6. kreatywność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość oraz umiejętność dobrej organizacji pracy.

 

Przydatne umiejętności dodatkowe:

- Umiejętność tworzenia grafiki wektorowej, oraz obróbka grafiki,

- Znajomość tematyki urządzeń klasy UTM,

- Znajomość języków CMS (np. Wordpress) oraz php,

- Znajomość tematyki Active Directory (domeny) oraz GPO.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Planowanie, budowa, utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej jednostek oświatowych Gminy Nowy Targ,

2. Administrowanie sieciami komputerowymi jednostek oświatowych Gminy Nowy Targ,

3. Administrowanie dostępem do zbiorów danych w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Targ,

4. Rozwój systemów informatycznych w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Targ,

5. Serwis sprzętu komputerowego w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Targ,

6. Obsługa techniczna stosowanego oprogramowania w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Targ,

7. Rozwój bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostkach oświatowych Gminy Nowy Targ.

8. Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownictwo Urzędu, w ramach powierzonego zakresu czynności.

9. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających;

 4. dyplom(y) ukończenia studiów wyższych,

 5. posiadane uprawnienia i ukończone kursy,

 6. kserokopia dowodu osobistego,

 7. kwestionariusz osobowy,

d)  oświadczenie kandydata:

 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku do spraw zamówień publicznych i inwestycji,

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.2016.902 t.j. ze zm.).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt IV winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 

 1. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.

  2. Praca odbywa się głównie poza budynkiem Urzędu, w jednostkach organizacyjnych gminy, wymaga częstego przemieszczania się i spotkań poza Urzędem.

  3. Budynek Urzędu jest przystosowany do poruszania się dla osób niepełnosprawnych.

  4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Targu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

 2. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34 – 400 Nowy Targ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2018r. do godz. 14°°, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „nabór na stanowisko podinspektora ds. systemów informatycznych”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Nowy Targ zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko do spraw zamówień publicznych i inwestycji lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

O rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Urzędzie Gminy zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                    Wójt Gminy Nowy Targ

                                                                                          mgr Jan Smarduch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer