Jesteś tutaj

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Nowy Targ za 2017 r.

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY NOWY TARG ZA 2017 r.

1. Wprowadzenie

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art.3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.). Analizy ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza dokonana została na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów gospodarczych oraz danych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych mających wpływ na koszty oraz funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności:

 • możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
 • potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
  i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
 • liczbę mieszkańców;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
  w art. 6 ust. 6-12;
 • ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
 • ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
  z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku.

Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejęła gmina. Rada Gminy Nowy Targ nie skorzystała z możliwości przejęcia tego obowiązku w stosunku do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady wskutek prowadzonej działalności gospodarczej, dlatego właściciele tych nieruchomości w dalszym ciągu mieli obowiązek zawarcia indywidulanej umowy z uprawnionym podmiotem
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają szczegółowo uchwały Rady Gminy Nowy Targ, w tym:

Uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.

Uchwała Nr XVII/168/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.

Uchwała Nr XIX/186/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Targ.

Uchwała nr XVI/151/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XVI/152/2016 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 czerwca 2016 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XIX/187/2016 Rada Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Nowy Targ.

Uchwała nr IX/78/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 13 października 2015 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Uchwała nr XIX/188/2016 Rada Gminy Nowy Targ z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych z nieruchomości zamieszkałych odbierane były następujące rodzaje odpadów:

 1. z częstotliwością co miesiąc:

- odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji:

- papier, tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, tekstylia – worek niebieski

- tworzywa sztuczne, metale – worek żółty

- popiół/odpady zielone – worek brązowy

 1. z częstotliwością co dwa tygodnie:

- odpady zmieszane, odpady pozostałe po segregacji – pojemnik zielony/worek czarny

 1. w systemie obwoźnych zbiórek 2 razy w roku:

- odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady problematyczne – worek czerwony

 1. W gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Trutem przez cały rok:

- odpady wielkogabarytowe w tym meble

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- zużyte opony

- odpady budowlane i rozbiórkowe

- odpady zielone

- zużyte baterie i akumulatory

- przeterminowane leki i chemikalia

- zużyte żarówki i świetlówki

 1. W miejscach wyznaczonych, w których ustawiono pojemniki na przeterminowane lekarstwa:
 • NZOZ "Praktyka Lekarza Rodzinnego" ul. Długa 76, 34-434 Dębno,
 • NZOZ s.c. Poradnia Lekarza POZ Gronków 207, 34-400 Gronków,
 • NZOZ "Ośrodek Medycyny Rodzinnej" s.c. Klikuszowa 40a, 34-404 Klikuszowa,
 • NZOZ s.c. Poradnia Lekarza POZ ul. Podhalańska 2, 34-471 Ludźmierz,
 • NZOZ s.c. Poradnia Lekarza POZ ul. Główna 5, 34-433 Nowa Biała,
 • NZOZ  Ośrodek Zdrowia s.c. ul. Za Potokiem 2, 34-431 Ostrowsko,
 • Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

 pojemniki na zużyte baterie:

 • Gminny  Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7, 34-432 Łopuszna
 • Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

 

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbiór odpadów usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych realizowało konsorcjum firm:

PUK EMPOL  Sp. z o. o, Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – lider konsorcjum obsługiwał sołectwa:

 • Dębno
 • Harklowa
 • Szlembark
 • Łopuszna
 • Nowa Biała
 • Krempachy
 • Gronków
 • Ostrowsko
 • Waksmund
 • Obidowa

IB Sp. z o. o ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec (przekształcona
w listopadzie 2017 r. w IB Odpady Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ) – partner konsorcjum obsługiwał sołectwa:

 • Ludźmierz
 • Rogoźnik
 • Krauszów
 • Długopole
 • Pyzówka
 • Morawczyna
 • Lasek
 • Trute
 • Klikuszowa

W miejscowości Trute funkcjonował gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy w ramach ponoszonej opłaty mogli oddawać odpady wymienione w pkt. 4. PSZOK był czynny w każdą pierwszą
i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 14.00 oraz w każdą drugą
i czwartą środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.30.

W miesiącach maj i październik przeprowadzono obwoźne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon oraz odpadów problematycznych (czerwony worek).

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych praz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Konsorcjum firm świadczące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie umowy z gminą przekazały odpady do dwóch Regionalnych Stacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK):

Zakład Zagospodarowania Odpadów Tylmanowa os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa o następujących mocach przerobowych przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 65000 Mg/rok, natomiast instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych wynosi 1000 Mg/rok.

IB Zakład Utylizacji Odpadów ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
o następujących mocach przerobowych przetwarzania zmieszanych odpadów Komunalnych 72000 Mg/rok, natomiast instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych wynosi 9000 Mg/rok.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WM) budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w miejscowości Łopuszna. 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Nowy Targ stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione były od sposobu zbierania odpadów i wynosiły odpowiednio:

- odpady zbierane selektywnie 7,50 zł od osoby, a w przypadku rodzin wielodzietnych opłata za trzecie i kolejne dziecko wynosiła 2 zł

- odpady zbierane nieselektywnie  13 zł od osoby. 

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat pobieranych Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują wydatki związane z:

- odbieraniem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

- tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługą administracyjna systemu,

- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami,

- usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

- wyposażeniem nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianiem oraz utrzymywaniem
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wydatki Gminy na system gospodarki odpadami w 2017 r. były następujące:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1.552.707,20

2. obsługa administracyjna systemu – 182.597,00

3. obsługa PSZOK – 5.472,00

4. zakup pojemników – 303,00

5. obsługa koszy ulicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk – 35.271,61

Łączne wydatki w 2017 r. wyniosły 1.776.350,81

6. Liczba mieszkańców.

Systemem objęto 18.996 osób zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Targ.

7. liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa
w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12.

Na terenie Gminy Nowy Targ w 2016 r. nie odnotowano konieczności wydania przez Wójta decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. W wyniku pouczeń oraz wezwań właściciele nieruchomości zawierali brakujące umowy.

8. ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości.

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

545,92

15 01 06

Zmniejszane odpady opakowaniowe

372,41

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2.539,71

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

535,08

16 01 03

Zużyte opony

27,96

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,34

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,085

20 01 36

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

2,62

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

148,52

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

43,26

15 01 04

Opakowania z metali

9,34

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

42,90

15 01 07

Opakowania ze szkła

149,10

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia i inne niż wymienione w 17 01 06

2,46

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

2,62

17 02 03

Tworzywa sztuczne

4,46

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

33,60

17 01 02

Gruz ceglany

12,06

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

19,20

 

Odpady zebrane w PSZOK-u

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg]

16 01 03

Zużyte opony

2,1

17 01 02

Gruz ceglany

2,84

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

0,5

20 01 36

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

0,54

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

17,84

17 02 03

Tworzywa sztuczne

0,16

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,40

 

 

9. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Pozostałości z sortowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przeznaczone do składowania w 2017 r. wynosiły 146,29 Mg.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) poziomy te za 2017 r. wynoszą odpowiednio:

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

20 %

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

45 %

 

W roku 2017 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Nowy Targ wyniósł 31,8 %. Wymagany poziom został osiągnięty.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%. Wymagany poziom został osiągnięty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) poziom ten za rok 2017 wynosi max. 45 %. Gmina Nowy Targ osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 9,2 %.

10. Podsumowanie

W 2017 r. zostały zorganizowane dwie mobilne zbiórki odpadów gabarytowych, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, zużytych opon.

Na terenie Gminy Nowy Targ działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na terenie gminy ustawione są kontenery na tekstylia i zużyta odzież  - ustawione przez PCK.

Nie stwierdza się obecnie braku możliwości technicznych dla poprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Targ. W przyszłości nacisk powinien być położony przede wszystkim na rozwój selektywnej zbiórki.

Priorytetowym zadaniem dla gminy na kolejne lata to dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz segregowania odpadów w celu osiągnięcia założonych poziomów odzysku i recyclingu odpadów w kolejnych latach.

 

Referat ds. gospodarki odpadami

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer