Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

WÓJT GMINY NOWY TARG

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

podinspektor ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

miejsce wykonywania pracy:

Urząd Gminy Nowy Targ  ul. Bulwarowa 9, 34 – 400 Nowy Targ

 

1. Wymagania niezbędne:               

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie: wyższe magisterskie,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Półroczne doświadczenie w pracy w administracji,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Znajomość przepisów z zakresu:

a) Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

b) Kodeksu postępowania administracyjnego,

8) znajomość obsługi komputera (programy Word, Excel ),

9) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

10) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) odpowiedzialność, komunikatywność i samodzielność, uprzejmość;

2) zdolność analitycznego myślenia;

3) dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy;

4) umiejętność  pracy w zespole;

5 ) znajomość przepisów prawa pracy;

6 ) znajomość prawa cywilnego, postępowania administracyjnego;

8) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista;

9) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność;

10) znajomość zagadnień z zakresu archiwistyki.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. obsługa spraw z zakresu ochrony zdrowia,
 2. koordynowanie kontroli zarządczej,
 3. pełnienie zastępstw podczas nieobecności pracownika ds. kadr i obsługi biura rady gminy,                           
 4. archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku dokumentacji zgodnie z przepisami instrukcji archiwalnej, zgodnie z przepisami prawa,
 5. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych i współpraca z komórkami w przygotowaniu akt do przekazania,
 6. obsługa bieżąca magazynów archiwalnych,
 7. przechowywanie, zabezpieczanie i porządkowanie zgromadzonej dokumentacji  oraz prowadzenie jej ewidencji,
 8. udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 9. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 10. przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, do zniszczenia bądź do właściwego archiwum państwowego, po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego,
 11. pomoc i współudział w pracach archiwizacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją,
 12. dbanie  o bezpieczeństwo składnicy akt,
 13. zabezpieczanie akt przed pożarem, wilgocią, mechanicznym zniszczeniom i działaniem szkodliwych środków chemicznych oraz przed szkodnikami,
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

4.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV oraz list motywacyjny zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru;
b)  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje dodatkowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

c) kwestionariusz osobowy wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) oświadczenie kandydata:

 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o nieposzlakowanej opinii

e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione w pkt 4 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

 1. Informacja o warunkach pracy i wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce:

Warunki pracy:

- miejsce pracy – budynek Urzędu Gminy oraz pomieszczenia archiwum w piwnicy budynku;

- rodzaj pracy – praca przy komputerze >4h, obsługa archiwum, przemieszczanie kartonów archiwalnych, możliwy kontakt z czynnikiem alergennym (kurz),

- wymiar czasu pracy – 1/1 etatu 40 godzin tygodniowo ( w przypadku osoby niepełnosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- pierwsza umowa o pracę w przypadku obowiązku odbycia służby przygotowawczej na czas określony do 6 miesięcy,

- przewidywany termin zatrudnienia : czerwiec 2018.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Nowym Targu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu pok.nr 208 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34 – 400 Nowy Targ, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 15:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum
 w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowy Targ.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane w nienaruszonej kopercie na adres zwrotny.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Nowy Targ zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko podinspektora ds. organizacyjnych, ochrony zdrowia i obsługi archiwum w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Nowy Targ” lub je unieważnić w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowy Targ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt Gminy Nowy Targ

       mgr Jan Smarduch

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer