Jesteś tutaj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Centrum Obłazowa

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Targ

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 10.10.2018 r. poz. 1945) oraz  Uchwały Rady Gminy Nowy Targ Nr XXV/246/2017 z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Obłazowa" we wsi Nowa Biała,

 

Zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 26 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r.  projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Obłazowa" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ,  pok. 110, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 28 listopada 2018 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowy Targ o godzinie 13.00  odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

 

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu MPZP  "Centrum Obłazowa", w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, oprócz projektu ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww.

 

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 10.10.2018 r. poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017r., poz.1405 z późn. zmianami), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia. Uwagi należy składać do Wójta Gminy, na adres 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie:http://ugnowytarg.pl/node/6221
 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer