Jesteś tutaj

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Nowy Targ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. „ drogownictwa i inwestycji” w Urzędzie Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
a) nazwa stanowiska; stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji
b) wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo
2. Osoba ubiegająca się zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:   
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. drogownictwa / inwestycji,
c) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
d) posiadać pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
e) nie być karaną za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz nie może toczyć się przeciwko niej postępowanie karne
f) posiadać wykształcenie wyższe- preferowane w kierunku  budownictwo lądowe, budownictwo drogowe, ochrona środowiska, dopuszczalne: administracja
g) biegła obsługa komputera z zakresu MS Office oraz pakietu  Windows.
3. Wymagania dodatkowe związanie z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
a) znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, o drogach publicznych,  o ruchu drogowym,  ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
b) znajomość zasad ochrony danych osobowych, w tym obowiązujących w urzędach administracji publicznej,
c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
d) doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem inwestycji,
e)  odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, punktualność,
f) mile widziane: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
a) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,
b) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych,
c) przygotowywanie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi,
d) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych w ciągu tych dróg,
e) prowadzenie Książki Drogi, Książki Obiektu Mostowego,
f) współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania tych dróg na terenie Gminy Nowy Targ ,
g) sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
h) przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
i) nadzór nad oznakowaniem dróg gminnych,
j) sprawy związane ze zmianą organizacji ruchu na drogach gminnych,
k) opiniowanie i uzgadnianie korzystania z przystanków przez podmioty wykonujące regularny przewóz osób,
l) opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji przystanków,
ł) udział w wizjach związanych z ochroną i utrzymaniem dróg gminnych,
m) sporządzanie protokołów z czynności, notatek służbowych.
n) uczestnictwo w odbiorach inwestycji gminnych,
o) sprawy związane z realizacją inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej,

5.Wymagane dokumenty:
a) szczegółowe CV,
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie ( dyplom ukończenia studiów )
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów  poświadczających wymagane  kwalifikacje,
f ) inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów dodatkowych,
g) zaświadczenie lub oświadczenie
 o niekaralności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ lub pocztą na adres: Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 , 34-400 Nowy Targ z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. drogownictwa i inwestycji” w terminie do dnia 16.02.2007r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowy Targ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani  pisemnie oraz telefonicznie. Wszyscy kandydaci będą informowani o wyniku naboru.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole, będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002. Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1953 z późn. zm.)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer