Jesteś tutaj

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

Funkcje Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień pełni: Elżbieta Skałuba
 
tel: 18 2632 223

 

Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień wykonuje zadania z zakresu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, a w szczególności do jego obowiązków należy:
  1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  2. analiza problemów alkoholowych i narkomanii na terenie Gminy;
  3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
  5. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących
  6. rozwiązywaniu problemów uzależnień;
  7. przygotowywanie wspólnie z Gminną Komisją i przedkładanie Wójtowi Gminy:- projektu gminnego programu wraz z preliminarzem i-projektu sprawozdania  z jego realizacji
  8. uczestniczenie w naradach i szkoleniach;

9) wdrażanie i propagowanie na terenie Gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;

10) bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu;

11) przygotowywanie dokumentacji finansowej zgodnie z preliminarzem  Komisji do akceptacji Wójta i Skarbnika Gminy w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji;

12) prowadzenie korespondencji wynikającej z gminnego programu oraz zakresu zadań pełnomocnika;

13) wprowadzanie lokalnych inicjatyw z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii.

14) udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ;

 

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  używa symbolu – „PU”

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer