Jesteś tutaj

Majowe sprzątanie naszej miejscowości 2021

REGULAMIN AKCJI

1.  Akcja „Majowe sprzątanie Gminy Nowy Targ” zwana dalej „Akcją”

2.  Organizatorem Akcji jest Urząd Gminy w Nowym Targu wraz z organizacjami działającymi na terenie danej miejscowości zwanymi dalej współorganizatorami.

3. Miejsca zbiórki wyznacza się w porozumieniu współorganizatorami Akcji.

4. Akcja nie obejmuje usuwania odpadów niebezpiecznych.

5. Akcja polega na sprzątaniu porzuconych odpadów „bytowych”. Zebrane odpady należy zabezpieczyć i pozostawić w odpowiednich workach ustawionych w wyznaczonych przez Koordynatora punktach. Organizator zapewnia odbiór zebranych odpadów.

6. Uczestnikami Akcji mogą zostać:

a) pełnoletni mieszkańcy gminy Nowy Targ lub dzieci pozostające pod opieką osób pełnoletnich rodziców bądź opiekunów.

7. Pełnoletni opiekunowie grup, biorą pełną odpowiedzialność za osoby małoletnie wchodzące w skład grup i pozostające pod ich opieką.

8. Koordynatorem Akcji jest Sołtys miejscowości zwany dalej: „Koordynatorem”.

9. Koordynator Akcji jest odpowiedzialny za:

a)  kwestie organizacyjne i logistyczne,

b) wydawanie Uczestnikom worków na śmieci, rękawic ochronnych oraz regulaminu Akcji,

c) edukację w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

10. Obowiązki uczestników Akcji:

a)   bezwzględne przestrzeganie zasad BHP,

b) bezwzględne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za realizację Akcji,
 w szczególności opiekunów grup małoletnich,

c) informowanie Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych
w czasie wykonywania powierzonych zadań,

d) zachowanie szczególnej ostrożności na terenach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych,

e) stosowanie podczas trwania Akcji rękawic ochronnych wydanych w punktach koordynowania Akcji.

11. Uczestnicy Akcji powinni mieć wygodne ubranie, sportowe buty.

12. Uczestnicy biorą udział w Akcji w grupach, w których minimum jedna osoba jest pełnoletnia.

13. Uczestnikom Akcji nie wolno:

a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),

b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych

c) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.

14.Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować o nich Koordynatora.

15.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

16. Uczestnictwo w Akcji jest jednoznaczne z:

a ) zaakceptowaniem Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w relacjach z przebiegu Akcji, zamieszczonego w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora zgodnie
 z obowiązującym prawem.

c)  wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

17. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Targ. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer