Jesteś tutaj

Wybory Sołtysów wsi i członków Rad Sołeckich

 Informujemy, że Zarządzeniem  Nr 1/07 Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 3 stycznia 2007 roku, wyznaczony został termin wyborów na sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich sołectwach Gminy Nowy Targ.

Wybory odbędą sie w dniu 18 lutego (niedziela) 2007r., w godzinach 8.00-18.00 w wyznaczonych lokalach wyborczych na terenie poszczególnych sołectw. 


w rozwinięciu strony znajdują się dokumenty dotyczące wyborów


                                          ZARZĄDZENIE NR 1/07
                                       Wójta Gminy Nowy Targ
                                                         z dnia 3 stycznia 2007 r.
 
 
 
           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXI/228/05 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutów sołectwom – zarządzam, co następuje:
 
                                                                          § 1
 
Wybory na sołtysów i członków rad sołeckich we wszystkich 21 sołectwach
z terenu Gminy Nowy Targ ustalam na niedzielę 18 lutego 2007 r.
 
                                                                          § 2
 
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy wspólny dla wszystkich sołectw stanowiący załącznik
do zarządzenia.
 
                                                                          § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
                                                                         § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Wójt Gminy
                                              
                                                                                 Jan Smarduch
 

 
                                                                    załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Nowy Targ
                                                                                                        Nr 1/07 z dnia 3.01.2007 r.
 

                                                    K A L E N D A R Z  W Y B O R C Z Y

Termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
do 7 stycznia 2007 r.
 Podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia
 o wyborach sołtysów i członków rad sołeckich
do 10 stycznia 2007 r.
 Powołanie przez Wójta Gminy Gminnej Komisji  
 Wyborczej
do 29 stycznia 2007 r.
godz. 15.00
 Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów
 na sołtysów i członków rad sołeckich odrębnie dla
 każdego sołectwa
do 5 lutego 2007 r.
 Powołanie przez Wójta Gminy Sołeckich Komisji 
 Wyborczych
do 11 lutego 2007 r.
 Rozplakatowanie obwieszczeń o kandydatach na 
 sołtysów i członków rad sołeckich
do 13 lutego 2007 r.
 Sporządzenie spisu wyborców przez Urząd Gminy
do 16 lutego 2007 r.
godz. 24.00
 Zakończenie kampanii wyborczej
17 luty 2007 r.
 Przekazanie przewodniczącym Sołeckich Komisji 
 Wyborczych spisów wyborców
18 luty 2007 r.
godz. 8.00-18.00
 Głosowanie
do 20 luty 2007 r.
 Ogłoszenie wyników wyborów


 


                                ZARZĄDZENIE NR 2/07

                                 Wójta Gminy Nowy Targ
                                  z dnia 3 stycznia 2007 r.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXI/228/05 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom, zarządzam co następuje:
 
                                                   § 1
 
Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w składzie:
1.     Bryniarska Józefa
2.     Ligęza Maria
3.     Tazik Józef
4.     Warpecha Nina
5.     Żółtek Marcin
 
                                                     § 2
 
Gminna Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory na sołtysów i członków rad sołeckich w 21 sołectwach Gminy Nowy Targ wyznaczonych na niedzielę
18 lutego 2007 r.
 
                                                      § 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
                                                       § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2007 r. 


                                                                                Wójt Gminy

                                                                              Jan SmarduchZGŁOSZENIE KANDYDATA Pobierz
Statut sołectw Pobierz
Załącznik nr 1 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 2 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 3 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 4 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 5 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 6 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 7 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 8 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 9 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 10 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 11 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 12 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 13 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 14 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 15 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 16 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 17 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 18 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 19 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 20 do statutu sołectw Pobierz
Załącznik nr 21 do statutu sołectw Pobierz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer