Jesteś tutaj

Zarządzenie Wójta Gminy Nowy Targ

Zarządzenie nr 28/07
Wójta Gminy Nowy Targ
z dnia 13 marca 2007
r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Targ w zakresie profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych w roku 2007.

    Na podstawie art. 11-16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXIX/286/06 Rady Gminy w Nowym Targu z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

o g  ł a s z a m

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Targ w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2007.

§ 1

Konkurs obejmuje zadania określone w programie współpracy Gminy Nowy Targ
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego uchwałą Nr XXXIX/286/06 z dnia 26 października 2006 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, tj. udzielenia pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej, prawnej osobom uzależnionym i ich rodzinom.

                                                                                            § 2

Na realizację zadań, wybranych w drodze konkursu, zostaną przeznaczone środki ujęte w budżecie Gminy na rok 2007 do kwoty 12.000zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań w 2006 r. wyniosła 11.000zł.

§ 3

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do 13 kwietnia  2007 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9). Wzór formularza określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.). 
Również wzory ofert , umowy i sprawozdanie dostępne są na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl, jak i w Urzędzie Gminy.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.
3. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
4. Podmioty wyłonione w konkursie przyjmą zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
5. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy.
6. Zleceniobiorcy są zobowiązani do wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
7. Zgodnie z art. 17 ustawy, Wójt Gminy ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków  oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

§ 4

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2007 r.
2. W ramach realizacji zadań wymienionych w § 1 będą wspierane następujące przedsięwzięcia: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie działalności 
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, takiej jak: rehabilitacja osób, które przeszły terapię antyalkoholową, poprzez organizację spotkań klubowych, obsługa posiedzeń Zespołu Interwencyjnego w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   
                                                                                              § 5

1. Złożone oferty są rozpatrywane przez Komisję Konkursową w składzie:
- Stanisław Szeliga,
- Maria Ligęza,
- Nina Warpecha
- Józef Tazik
2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi
    kryteriami:
a) merytorycznymi (skala ocen 0-5):
- ilość osób objętych realizacją zadania,
- atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania,
- wpływ realizacji projektu na wzbogacenie oferty Gminy w zakresie
  przeciwdziałania alkoholizmowi,
- znaczenie projektu dla podniesienia poziomu oferty skierowanej dla osób
  uzależnionych i ich rodzin,
b) finansowymi (skala ocen 0-5):
- budżet projektu, w tym rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego
  i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do
  zamierzonych efektów i celów,
- źródła finansowania,
- odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania.
c) organizacyjnym (skala ocen 0-5):
- rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac,
- posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe,
- dotychczasowe, udokumentowane dokonania wnioskodawcy,
3. Ocena końcowa danej oferty jest sumą punktów wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 50 punktów).
4. Oferty, które nie obejmują zadań z dziedziny rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o łącznej ocenie mniejszej od 35 punktów zostaną odrzucone.
5. Komisja konkursowa przedstawi Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę w terminie 3 dni od dnia rozpatrzenia wniosków w formie protokołu.
6. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji ostatecznie podejmie Wójt w drodze odrębnego zarządzenia.
7. Zarządzenie Wójta o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
8. Od zarządzenia Wójta w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

                                                                                        § 6

Wzór oferty, umowa i sprawozdanie stanowią załączniki nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

                                                                                         § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer