Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem starej szkoły oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1005/5 o powierzchni 0,1169ha położona na terenie wsi Pyzówka.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nasz znak: RGN-7144/40/07

dnia 2007-04-03

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2004r Nr 261 poz.2603/ oraz uchwały Rady Gminy nr XXXVIII/278/06 z dnia 05.10.2006

Wojt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem starej szkoły oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1005/5 o powierzchni 0,1169ha położona na terenie wsi Pyzówka stanowiąca własność Gminy Nowy Targ na podstawie Księgi Wieczystej nr 94 581 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu.

Działka 1005/5 położona jest w terenie na którym obecnie nie ma planu zagospodarowania. Na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ działka przedmiotowa leży w terenie korzystnym do zabudowy. 

Wartość nieruchomości wynosi 110 800 zł.
słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset zł

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 21 dni od daty wywieszenia na tablicy wykazu i podania go do publicznej wiadomości.

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości /z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy/ przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990r albo jest spadkobiercą i złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu  określonego w wykazie o którym mowa w art. 35 ust.1: termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05 kwietnia 2007r. w Urzędzie Gminy i we wsi Pyzówka.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer