Jesteś tutaj

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Targ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w  terenach przeznaczonych do zainwestowania.

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz uchwał Rady Gminy Nowy Targ Nr VII/57/2003 z dnia 29.05.2003r. i Nr XXVII/208/05 z dnia 16.05.2005r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania. Projekt planu obejmuje tereny przeznaczone do zainwestowania w miejscowościach: Dębno, Długopole, Dursztyn, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Krauszów, Krempachy, Lasek, Ludźmierz, Łopuszna, Morawczyna, Nowa Biała, Obidowa, Ostrowsko, Pyzówka, Rogoźnik, Szlembark i Waksmund. Granice planu przedstawia rysunek wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ. Projekt tego planu będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.04.2007r. do 7.05.2007r. /z wyjątkiem sobót i niedziel i świąt/ w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, sala obrad.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7.05.2007r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy zgłaszać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Targ, na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2007r. Zaleca się załączenie do wnoszonych uwag kserokopii mapki ewidencyjnej gruntów, których uwaga dotyczy.
     Jednocześnie na podstawie art.32 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ informuję, że w publicznie dostępnych dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 19 ust. 6 tej ustawy, zamieszczono informacje o projekcie przedmiotowego planu i prognozie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt planu miejscowego oraz prognozę oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w okresie wyłożenia ich do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oddziaływania na środowisko można składać na piśmie do Urzędu Gminy Nowy Targ /adres jak wyżej/ w terminie do dnia 21.05.2007r.

Wójt Gminy Nowy Targ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer