Jesteś tutaj

Przebudowa drogi powiatowej nr K1659

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Targ

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Nasz znak: GPI.7624/1-8/06/07

Nowy Targ, dn. 02.04.2007r.

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz 627 z późn zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r Nr 98, poz.1071, z późn zm.)
zawiadamiam, że
na wiosek WANTA s.c. Projektowanie Dróg i Mostów, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków działającego w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w dn. 02.04.2007 r została wydana decyzja znak GPI.7624/1-8/06/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1659 Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec, odcinek od km 4+542 do km 16+539”.

Zgodnie z art.49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia, jeśli przepis szczegółowy tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Pełnomocnik wnioskodawcy
3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia:
   a. tablica ogłoszeń
   b. strona internetowa Urzędu Gminy Nowy Targ
4. A/a

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer