Jesteś tutaj

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

 

Rada Gminy Nowy Targ ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Targu i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu kadencji 2008-2011.
1. do Sadu Rejonowego w Nowym Tagu – 2 ławników
2. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 1 ławnik


Zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2007r.

 

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto :
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ,
2. ukończył 30 lat,
3. nie przekroczył 70 lat,
4. jest nieskazitelnego charakteru,
5. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej średnie wykształcenie.


Ławnikami nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby obejmujące stanowiska, które zajmują się przestępstwami oraz wykroczeniami,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej ,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Nowy Targ w terminie do dnia 30 czerwca 2007.


Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.


1. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
2. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
3. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
4. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie
własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.


Do karty kandydat ma obowiązek załączyć :
1. trzy aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2. informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika.


Opłatę za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłatę za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Karty zgłoszeń na ławników wraz z załącznikami oraz niezbędne informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, tel.(018) 26-636-34 .Karty zgłoszeń dostępne są również na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer