Jesteś tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w obszarze udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Nowa Biała - Pod Brzegiem" położonego

            Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/370/2018  Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 września 2018r. Ww. zmiana studium dotyczy obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Nowa Biała - Pod Brzegiem" położonego w miejscowości Nowa Biała,  którego granice przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały. Przedmiotem zmiany studium będzie wprowadzenie zmian w części graficznej i tekstowej obowiązującego studium.

Równocześnie na podstawie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanej z opracowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ, zgodnie z art. 46 pkt 1) ww. ustawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty otrzymania ww. pisma w siedzibie Urzędu lub przesłane na adres Urzędu Gminy: Urząd Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (kopię mapy ewidencyjnej), której dotyczy.

Wójt Gminy Nowy Targ
mgr Jan Smarduch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer