Jesteś tutaj

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: St. referent d/s księgowości w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
GMINY Nowy  Targ
34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
St. r e f e r e n t  d/s księgowości
w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół

Gminy Nowy Targ

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 1 etat
2. Miejsce wykonywania pracy: ZEAS  Gminy Nowy Targ.
3. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych
2) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, kierunek finanse i rachunkowość  , specjalność rachunkowość, finanse
3) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
8) znajomość przepisów z zakresu:
a) prawa samorządowego;
b) finansów publicznych;
c) rachunkowości.

4. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel,  Outlook Express), Internetu;
2) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i uprzejmość;
3) umiejętność analitycznego myślenia;
4) umiejętność budowania dobrych relacji wewnętrznych i z klientami zewnętrznymi
5) dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy.
6) umiejętność  pracy w zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań:

 1. obsługa w zakresie pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
 2. wprowadzanie, w wydzielonym programie księgowym, dowodów księgowych dotyczących pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS
 3. naliczanie i korekta roczna należnego odpisu na ZFŚS, sporządzanie poleceń księgowania
 4. prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentów ZEAS
 5. zakres spraw  związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół
 6. dekretowanie, księgowanie i rozliczanie finansowe projektów unijnych
 7. kontrola formalna dowodów księgowych przed wprowadzeniem ich do systemu księgowego
 8. wprowadzanie do systemu FK dowodów księgowych
 9. wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zatwierdzonych  planów budżetowych i ich zmian
 10. inne zadania wynikające z potrzeb związanych z działalnością statutową ZEAS Gminy Nowy Targ.  

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy

Warunki pracy: Miejsce pracy: Praca w budynku Urzędu Gminy na III piętrze, praca na pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Stanowisko pracy: praca przy komputerze.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy);
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata:

- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku: st. referenta do spraw księgowości,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
-oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

     5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat         zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j. t. Dz. U. z 2018 r. 1260).

UWAGA

CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia wymienione       w pkt 7 winny być własnoręcznie podpisane przez osobę składającą ofertę.

CV oraz list motywacyjny powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, to jest imię, nazwisko, imiona rodziców, adres korespondencyjny, data urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek”.

8. Informacja  o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

9. Miejsce składania lub wysyłania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie ZEAS lub pocztą na adres:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9 z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko st. referenta ds. księgowości w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ.

9. Termin składania dokumentów: do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 15.00.

Dokumenty złożone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

10. Informacje dodatkowe:

1) w przypadku dokumentów aplikacyjnych przesłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do ZEAS w Nowym Targu.

2) w dokumentach aplikacyjnych proszę podać numer telefonu do kontaktu.

3)  o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani pisemnie lub telefonicznie.

4) o rozstrzygnięciach postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie lub drogą pocztową.

5) dyrektor ZEAS zastrzega sobie prawo zakończyć postępowanie konkursowe na stanowisko st. referenta do spraw księgowości lub unieważnić je w każdym czasie, bez podania przyczyny

6) dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.

7) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Nowy Targ zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZEAS.

 

Nowy Targ, dnia 8 maja   2019 r.

                                                                     

                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

                                                                                     Szkół Gminy Nowy Targ

                                                                                        Jadwiga Batkiewicz

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer