Jesteś tutaj

Program „Mój Prąd”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.  Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. złotych.

Szczegółowa dokumentacja Programu „Mój Prąd” wraz z wnioskiem o dofinansowanie  znajduje się na stronie internetowej: http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie znajdują się tutaj: http://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/pytania-i-odpowiedzi-/

Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy,
w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd””, bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

 Warunki dofinansowania

1) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r.;
2) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
3) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;
4) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;
5) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;
6) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;
7) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;
8) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;
9) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Mój Prąd’ do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;

Rodzaje przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;
2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer