Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowy Targ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Nowy Targ.

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28..

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwis niejest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Krzysztof Zając, informatyk@ugnowytarg.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 26 32 220 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Urzędu prowadzą dwa wejścia: pierwsze od strony ul. Kowaniec, drugie usytuowane jest miedzy budynkiem GOPS i budynkiem Urzędu Gminy od strony ul. Bulwarowej przy których są  wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do pomieszczeń Urzędu Gminy Nowy Targ znajdujących się na parterze jest bezpośrednia dostępność z poziomu terenu, do pomieszczeń znajdujących się na trzech piętrach budynku prowadzą schody oraz winda.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
 5. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i część pomieszczeń.
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na trzecim piętrze.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego: LINK
 10. Zapewniono komunikację z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub  przez  pracownika z Biura Obsługi Mieszkańców o konieczności obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w miejscu zlokalizowanym na parterze budynku.
 11. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
  • na adres e-mail : sekretariat@ugnowytarg.pl
  • faksem na nr : 18 26 621 52
  • drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Nowy Targ, Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
  • osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Nowy Targ.

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Nowy Targ
 

Pani Elżbieta Skałuba – Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Nowy Targ

Kontakt:

Elżbieta Skałuba
Urząd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9,34- 400 Nowy Targ
tel. 18 26 32 223
E-mail: sekretatiat@ugnowytarg.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,

 

2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

 

3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

 

4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych w Urzędzie Gminy Nowy Targ,

 

5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji, gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

 

6) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

Podstawa prawna:

ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062).

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer