Jesteś tutaj

Zawieszenie działalności gospodarczej w czasie epidemii korona wirusa SARS-CoV-2 do CEIDG – KROK PO KROKU

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i twoja sytuacja finansowa nie jest najlepsza? A może masz inne powody, dla których potrzebujesz przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej? Możesz w każdej chwili skorzystać z możliwości zawieszenia. Przeczytaj ten opis i dowiedz się jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

Jak załatwić sprawę

Sprawę mieszkańcy Gminy Nowy Targ mogą załatwić:

 • Elektronicznie
 • listownie (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpisz go własnoręcznie, a następnie podpis potwierdź u notariusza)
 • podczas wizyty w urzędzie Gminy Nowy Targ po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu i godziny nr telefonu 182632206 – w czasie epidemii korona wirusa SARS-CoV-2  wirusa przyjmowane będą tylko i wyłącznie gotowe wypełnione wnioski  - prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i długopisu. Ze względu na bezpieczeństwo Przedsiębiorcy oraz obsługującego go Urzędnika prosimy o bezwzględne stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w tym: zakładanie udostępnionych przez Urząd rękawiczek, wkładanie formularzy do udostępnionych koszulek itp.

 

Załatw online

Wniosek elektroniczny złożysz w serwisie ceidg.gov.pl

Podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi 

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG:

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Zastanów się, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie wykonałeś lub planujesz wykonać jako przedsiębiorca. Sprawdź też jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną przez ciebie datą rozpoczęcia zawieszenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem skarbowym i ZUS/ KRUS lub biurem podatkowym.

Okres zawieszenia zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni. Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a spółka cywilna

Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne wtedy, gdy działalność gospodarczą zawieszą wszyscy wspólnicy. Dowiedz się więcej o tym jak zgłosić zawieszenie spółki cywilnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę 

W dowolnym momencie

Wniosek o zawieszenie działalności możesz złożyć do CEIDG przez Internet, klikając przycisk [Załatw online].

Dół formularza

Co zrobić krok po kroku 

 1. Złóż wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej
 • elektronicznie – w tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie: bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • w urzędzie – osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie w trakcie trwania epidemii przyjmowane będą tylko wcześniej wypełnione wnioski formularz możesz pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. Wniosek o zawieszenie firmy w CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i długopisu. Ze względu na bezpieczeństwo Przedsiębiorcy oraz obsługującego go Urzędnika prosimy o bezwzględne stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w tym: zakładanie udostępnionych przez Urząd rękawiczek, wkładanie formularzy do udostępnionych koszulek itp.
 • listownie – wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym, podpisz go własnoręcznie, a następnie podpis potwierdź u notariusza)
 • telefonicznie – skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię o podpis

Dokumenty

1. Wniosek o zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Pobierz:

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał

2. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

Pobierz:

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał

Jak uzyskać dokument?

Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Dokument możesz złożyć jako:

Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

 1. Prowadzona przez ciebie działalność gospodarcza zostanie zawieszona

Termin

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia:

Ile zapłacisz 

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać 

Zawieszenie firmy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć 

Co możesz robić w firmie w trakcie zawieszenia

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej: 

 • możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności
 • możesz przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców
 • możesz powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego

Zawieszenie działalności gospodarczej, a zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a VAT

W okresie zawieszenia nie musisz składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Uwaga – zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie obejmuje:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem (np. import lub nabywanie towarów spoza UE)
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego

Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT (np. usługi najmu, sprzedaż środka trwałego), to musisz zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności. W zawiadomieniu wpisz, w jakim okresie będziesz wykonywać te czynności. Jeżeli zawieszenie działalności będzie trwało nieprzerwanie 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli cię z rejestru czynnych podatników VAT. Po zakończeniu zawieszenia „wrócisz” do rejestru automatycznie (nie musisz składać żadnego wniosku).

Zawieszenie działalności gospodarczej, a KRUS

Jesteś rolnikiem-przedsiębiorcą? Przeczytaj co stanie się, kiedy jako rolnik zawiesisz działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a opieka nad dzieckiem

Zawieszasz działalność gospodarczą, bo opiekujesz się dzieckiem? Sprawdź zasady finansowania składek ZUS w trakcie zawieszenia firmy ze względu na opiekę nad dzieckiem.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer