Jesteś tutaj

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Targ – Gminny Komisarz Spisowy - informuje o naborze na Rachmistrzów Terenowych – Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r. 

 

 1. Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który przewidziany jest na okres od 1 września do 30 listopada 2020 r. Centralne Biuro Spisowe ustaliło liczbę rachmistrzów dla Gminy  Nowy Targ, która wynosi 8 osób. Kandydaci mogą się zgłaszać od 15 czerwca 2020 – 8 lipca 2020 r. Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020, nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych winien  być przeprowadzony z spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. posiadających, co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne, przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci powinni sprawnie korzystać z komputera oraz być godni zaufania, obowiązkowi i rzetelni. Przydatna będzie przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu rolnictwa. Zaletami będą odporność na stres, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 

Osoby zainteresowane funkcją rachmistrza terenowego powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj ( WERSJA PDF) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020. Wypełniony formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Powszechny Spis Rolny 2020” w Urzędzie Gminy Nowy Targ (ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ „Do biura obsługi mieszkańców”do rąk własnych członka Biura Spisowego w Gminnie Nowy Targ)

.
Kandydaci na rachmistrza będą musieli wziąć udział w szkoleniu, podczas którego zostaną zapoznani z obsługą urządzenia hand-held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego. Po zakończeniu szkolenia zostaną poddani egzaminowi.

 

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów terenowych z naboru otwartego zobligowani są do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenia dla rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. ( Orientacyjny czas szkoleń: 3 sierpnia do 11 września 2020 r.)

Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu  wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.
 2. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, których dane zostały zarejestrowane w systemie SER otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub na podany adres e-mail informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego (ZWKS).

 Uwaga: Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

 1.  Po wpisaniu na listę rachmistrzów terenowych, rachmistrz zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie jpg. do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 2. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 3. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 1. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).
 3. Ankieterzy statystyczni będący rachmistrzami terenowymi realizują wywiady bezpośrednie na dostarczonych im urządzeniach mobilnych (tabletach).
 4. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez CBS;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony.
 1. Do obowiązków rachmistrza terenowego należeć będzie:
 1. przestrzeganie tajemnicy statystycznej oraz zapisów regulacji prawnych dot. ochrony danych osobowych;
 2. noszenie w widocznym miejscu identyfikatora rachmistrza spisowego podczas realizacji prac spisowych w terenie;
 3. kontaktowanie się z koordynatorem gminnym oraz dyspozytorem wojewódzkim w trakcie prowadzenia prac spisowych (problemy oraz pytania może kierować do obu tych osób – jednak wskazane jest aby rachmistrz w pierwszej kolejności kontaktował się z koordynatorem gminnym, który zgodnie z założeniami organizacyjnymi jest tzw. pierwszą linią wsparcia);
 4. posługiwanie się wyłącznie urządzeniem mobilnym, wyposażonym w interaktywną aplikację formularzową do realizacji wywiadów;
 5. ochrona powierzonego sprzętu, tj. urządzenia mobilnego wraz z akcesoriami przed utratą i zniszczeniem;
 6. powiadomienie dyspozytora wojewódzkiego oraz koordynatora gminnego o ewentualnym wydłużeniu czasu pracy (poza godzinę 20:00) poprzez wiadomość wysłaną z aplikacji CAPI;
 7. powiadomienie koordynatora gminnego o utracie powierzonego mu urządzenia mobilnego oraz najbliższą jednostkę policji jeżeli utrata tego urządzenia nastąpiła w wyniku przestępstwa (kradzież, napad, itp.);
 8. powiadomienie koordynatora gminnego o awarii urządzenia mobilnego lub błędach aplikacji CAPI;
 9. powiadomienie koordynatora gminnego o odmowie udziału w  spisie oraz o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z przeprowadzeniem spisu u użytkownika gospodarstwa rolnego, tj. koordynator gminny wraz z rachmistrzem przekonują użytkownika gospodarstwa rolnego do udziału w spisie, jeśli rozmowa nie przynosi rezultatu, GKS podejmuje próbę przekonania użytkownika gospodarstwa rolnego.
 10. zwrot po zakończeniu prac spisowych identyfikatora rachmistrza spisowego oraz urządzenia mobilnego wraz ze wszystkimi akcesoriami w terminie ustalonym w umowie;
 11.  nienaganne reprezentowanie służb statystyki publicznej.
 1. Rachmistrz terenowy nie może:
  1. modyfikować treści pytań w formularzu, ani sugerować użytkownikowi gospodarstwa rolnego poprawnych odpowiedzi;
  2. zbierać danych, które nie wchodzą w zakres spisu;
  3. poprawiać danych na formularzu bez wiedzy użytkownika gospodarstwa rolnego udzielającego odpowiedzi na pytania;
  4. instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniu mobilnym oraz wykorzystywać urządzenia mobilnego do celów innych niż prace spisowe;
  5. użyczać powierzonego mu sprzętu osobom trzecim;
  6. kopiować, upubliczniać, wykorzystywać w jakikolwiek sposób zebranych danych ani udostępniać ich osobom trzecim;
  7. kontaktować się z mediami bez wcześniejszego powiadomienia GBS i WBS (m.in. prasą, telewizją, portalami społecznościowymi w Internecie i innymi internetowymi stronami informacyjnymi);
  8. podczas realizacji prac spisowych wykonywać innych czynności niezwiązanych ze spisem (np. rozdawać ulotek itp.);
  9. udzielać wypowiedzi do mediów bez wcześniejszego powiadomienia zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego za pośrednictwem koordynatora gminnego.

 

 

Wszelkie informacje w sprawie naboru:

Zastępca Komisarza Spisowego i koordynator Gminnego Biura Spisowego w Gminie Nowy Targ:

  18-26-32-222

Pliki: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer