Jesteś tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Biała – Pod Brzegiem"

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Targ

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i        zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zmianami) oraz  Uchwały Nr IX/71/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14 września 2020r. do 12 października 2020r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowa Biała – Pod Brzegiem" we wsi Nowa Biała dla obszaru zlokalizowanego w granicach udokumentowanego złoża żwirów "Nowa Pod Brzegiem", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty ww. będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Nowym Targu, w godzinach pracy Urzędu oraz w BIP-ie, na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.ugnowytarg.pl. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 9 października 2020 r. o godzinie 13.00, na Sali   Konferencyjnej Urzędu, odbędzie się dyskusja publiczna nad     rozwiązaniami przyjętymi w ww. projekcie planu. Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Urzędzie Gminy Nowy Targ – Sala Obrad, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie pod numerami: 18/2632215.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam, iż w   związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i w BIP-ie, oprócz ww. projektu planu oraz prognozy   oddziaływania na środowisko, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do ww. dokumentów.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283) mogą składać uwagi i wnioski do dokumentów o których mowa, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu ich wyłożenia  Uwagi należy składać do Wójta Gminy Nowy Targ, 34-400 NOWY TARG, ul. Bulwarowa 9, na piśmie lub drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www.ugnowytarg.pl

mgr Jan Smarduch

Wójt Gminy Nowy Targ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer