Jesteś tutaj

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowy Targ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Długopole” i „Pyzówka”

Nowy Targ, dnia 28.09.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY TARG

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych  planów  
zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zmianami), zgodnie z art. 30, 39 i 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283  oraz w związku z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Długopole” sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/374/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru : „Długopole-1” i „Długopole-2”.

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Pyzówka”

sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Pyzówka” 

Projekty ww. planów miejscowych wraz z prognozami  oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 06 październik 2020 r. do 04 listopad 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach pracy Urzędu.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.  poz. 374, z późn. zm.) projekty wyżej wymienionych mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są na stronie internetowej Gminy Nowy Targ w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz do wglądu  po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty– w Urzędzie Gminy Nowy Targ – Sala Obrad, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie pod numerami: 18/2632215. oraz na stronie internetowej Gminy Nowy Targ w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
4 listopad  2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach: 13:00-15:00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopad 2020 r. Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18  ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopad 2020 r. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ lub na adres  e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  25 listopad 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Targ. 

 

 

mgr Jan Smarduch

Wójt Gminy Nowy Targ

 https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,1822073,ogloszenie-wojta-gminy-nowy-targ-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowych-planow-zago.html

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer