Jesteś tutaj

Nowy podział terenowy przy realizacji nadzoru nad gospodarką leśną

Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną w lasach prywatnych, realizują właściciele lasów według ustaleń uproszczonego planu urządzenia lasu. Poprzez działania oraz zabiegi sanitarne czy hodowlane, należy dążyć do osiągnięcia następujących celów

 1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
 2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
  1. zachowanie różnorodności przyrodniczej,
  2. zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
  3. walory krajobrazowe;
 3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
 4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
 5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Właściciele są też zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów. Mają to osiągać poprzez:

 1. wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 2. zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu nadmiernie pojawiających
  i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
 3. ochronę gleby i wód leśnych.

Na posiadaczu lasu spoczywa pełna odpowiedzialność za realizację trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych odbywa się w oparciu o ustalenia zawarte
w uproszczonym planie urządzania lasu, a pozyskane drewno podlega obowiązkowi ocechowania. Na terenie powiatu nowotarskiego wszystkie lasy osób fizycznych i wspólnot gruntowych posiadają aktualne uproszczone plany urządzenia lasu.

W przypadku współwłasności konieczne jest uzyskanie zgody na wycinkę od wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości.

Starota sprawuje nadzór, rozumiany jako uprawnienia kontrolne, mające na celu ewentualną modyfikację działań właściciela lasu w jego dążeniu do wywiązania się
z obowiązków ustawowych. Nadzór odnosi się tylko i wyłącznie do gospodarki leśnej.

Wszelkie sprawy sporne pomiędzy właścicielami lasów należy rozwiązywać na drodze cywilnej, natomiast kradzieże zgłaszać do organów ścigania, tj. Policji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer