Jesteś tutaj

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - obowiązek składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że
od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27 g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

W CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

W ewidencji, oprócz danych o źródłach ciepła, docelowo znajdą się też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

ceebWedług zapowiedzi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023.

 

 

 

 

 

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji
Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi jednak o jak najszybsze składanie ww. deklaracji  (nie później niż do 30 listopada 2021r.).
W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Forma i zakres deklaracji

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne      

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:
1. w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) lub
2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Nowy Targ – do Wójta Gminy Nowy Targ, siedziba: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Nowy Targ mogą:
- przesłać na adres Urzędu Gminy w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Trag lub
- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

Zachęcamy do kontaktu:
Urząd Gminy w Nowym Targu (Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pok.111),
tel. 18 26 32 218
, e-mail: ekodoradca@ugnowytarg.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na stronie internetowej GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 
Portal ZONE – Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (gunb.gov.pl) / Do pobrania – Portal ZONE (gunb.gov.pl) 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer