Jesteś tutaj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NOWY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Nowy Targ, dnia 18.02.2022 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY TARG

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

                      miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 277 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Targ:  

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Krauszów – 1”,

„Krauszów – 2”, „Krauszów – 3”

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: „Gronków – 1” i

„Gronków – 2”

wraz prognozami oddziaływania na środowisko do ww. projektów planów, wykonanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 1 marca 2022r. do 30 marca 2022r.  w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w pokoju nr 110 w godzinach pracy Urzędu oraz przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Targu, a także na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  30 marca 2022r.  w godzinach od 1100 do 1400, w  Sali Obrad.

Informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, w związku z czym osoby chcące wziąć udział w dyskusji proszone są  o kontakt  w celu ustalenia godziny swojego w niej udziału, do dnia 28 marca 2022r.

          Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się w pokoju nr 110, w godz. 800-1500 w poniedziałki oraz od wtorku do piątku oraz w godz. 800-1400 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: sekretariat@ugnowytarg.pl lub telefonicznie pod numerem: 182632215.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, także w dostępności do pomieszczeń Urzędu Gminy w Nowym Targu, w celu osobistego udziału w wyłożeniu proszę o zgłoszenie obecności co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem 1826322015 lub na adres e-mail  sekretariat@ugnowytarg.pl

W okresie wyłożenia ww. projektów planów miejscowych będą one udostępnione na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Targ.

 

      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

      Zgodnie z art. 17 pkt 11 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uwagi, zgodnie z art. 8c ustawy, można składać w formie papierowej na adres  Wójt  Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ugnowytarg.pl  oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia  2022 r.

            Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do każdego planu. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres  Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, ustnie do protokołu (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu), bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej: na adres: sekretariat@ugnowytarg.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 13 kwietnia 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Targ.

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania projektów planu miejscowego znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ,

 

Gronków - https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,2064117,obwieszczenie-wojta-gminy-nowy-targ-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowych-planow-z.html

Krauszów - https://bip.malopolska.pl/ugnowytarg,a,2064128,obwieszczenie-wojta-gminy-nowy-targ-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-miejscowych-planow-z.html

Wójt Gminy Nowy Targ

mgr Jan Smarduch

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Targ,  Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, tel. 182632200/ 182632201, e-mail: sekretatiat@ugnowytarg.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora: tel. 182632200/ 182632201 lub listownie pisząc na adres siedziby administratora.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Wadowicach (centrum i śródmieście), na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO, art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt 4 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych będzie firma: Biuro Koordynacji Przestrzeni Architekt Bożena Konieczny, ul. Wyszyńskiego 13/2, 41-600 Świętochłowice w zakresie niezbędnym do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanego w treści obwieszczenia  oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. archiwizacji A), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019r. poz. 553 z późn. zm.).
 6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 9. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu wniosku, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 11. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.).

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer